14 Aralık 2018
13:15 – 13:30 Açılış
Mesane Tümörleri
13:30 – 14:00 Konferans
Mesane Kanserinde Genomik İmzalar
Soru-Tartışma
14:00 – 15:00 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri
Giderek Büyüyen Sorun: BCG Yokluğu
– Alternatif İntravezikal Tedaviler
– Radikal Cerrahi
– Radyoterapi
Soru ve Tartışma
15:00 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 16:30 Kasa İnvaze Mesane Kanseri
Organ Koruyucu Yaklaşımlar
Organ Koruyucu Yaklaşım Sonrası İzlem ve Nükslerin Tedavisi
Güncel Radikal Sistektomi
Soru ve Tartışma
16:30 – 17:15 Sistemik Tedaviler
Neoadjuvan-Adjuvan Kemoterapi
İleri Evre Hastalıkta İmmunoterapi
Soru veTartışma
17:15 – 18:00 Üst Üriner Sistem Tümörleri
Tanı ve Cerrahi Tedavide Güncel Sorunlar
Adjuvan Radyoterapi
Adjuvan-Neoadjuvan Kemoterapi
15 Aralık 2018
Prostat Kanseri
08:15 – 09:15 Tarama – Tanı – Evreleme
PSA Taramasında Güncel Durum
Herediter Prostat Kanseri
Tanı Aşamasında Yeni Görüntüleme Olanakları
Prostat Biyopsisi: Güncel Algoritma
Soru ve Tartışma
09:15 – 10:15 Lokalize Prostat Kanseri
Aktif İzlem ve Fokal Tedaviler
Robotik Cerrahi Döneminde RP
Hangi RT Yöntemi
Soru ve Tartışma
10:15 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 11:30 Uydu Sempozyumu 
11:30 – 12:15 Lokalize Yüksek Riskli ve Lokal İleri Prostat Kanseri
Cerrahi mi?
Radyoterapi mi?
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:15 Uydu Sempozyumu 
14:15 – 15:15 Adjuvan ve Kurtarma Tedavileri
Tedavi Kararında Fonksiyonel Görüntüleme
RP Sonrası
RT Sonrası
Soru ve Tartışma
15:15 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:30 Uydu Sempozyumu 
16:30 – 17:30 de Novo Oligo Metastatik Hastalık
Cerrahinin Yeri
Radyoterapinin Yeri
Sistemik Tedavi
Soru ve Tartışma
17:30 – 18:30 Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi
Radyonüklid Tedaviler – 15 dk.
Sistemik Tedaviler – 30 dk.
Soru ve Tartışma
16 Aralık 2018
08:30-09:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Testis Tümörleri
09:00 – 09:45 Seminomlarda Radyoterapi: Güncel Durum
Evre I Seminoma Yaklaşım
Evre I Seminom Dışı Tümörlere Yaklaşım
Soru ve Tartışma
09:45 – 10:30 Böbrek Tümörlerinde Cerrahi
Küçük Renal Kitlelerde Biyopsi, İzlem, Ablatif Tedavi Protokolleri ve Minimal İnvaziv Cerrahi
Metastatik Hastada Cerrahi (Sitoredüktif Cerrahi- Metastazektomi- Lokal Nüks)
Soru ve Tartışma
10:30 -10:45 Kahve Arası
10:45 -12:00 Renal Hücreli Kanserde Sistemik Tedavi
Adjuvan Sistemik Tedaviler
Metastatik Hastalıkta 1. Basamak Tedaviler
Metastatik Hastalıkta 2. Basamak ve Sonrası Tedaviler
Soru ve Tartışma
12:00 -12:15 Kapanış